• ඔබට මෙහිදී සැක සහිත දැන්වීම් මගින් ලබා දී ඇති බැංකු ගිණුම් අංක සහ Ez cash / M Cash අංක පරීක්ෂා කළ හැක.
 • මෙතෙක් ලැබී ඇති පැමිණිලිවලින් හඳුනාගත් බැංකු ගිණුම් අංක සහ Ez cash/M Cash අංක පමණක් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත.
 • "verifed" හෝ "100% Cash Back Guaranted" යන ලේබලය සහිත වෙළඳ දැන්වීමක් නොවේ නම්, එහි ගිණුම් අංක මෙහි ඇතුළත් නොවූවත් අපි කිසිදු වගකීමක් නොගනිමු.

 • You can check bank account numbers and Ez cash / M Cash numbers provided by suspicious ads here.
 • Only bank account numbers and Ez cash/M Cash numbers identified from complaints received so far have been included here.
 • If an advertisement is not labeled as "verified" or "100% Cash Back Guaranteed", we do not take any responsibility even if its account numbers are not included here.
 • Product-Type
  Bank Account / Ezcash / Mcash Plase Select

  Search
  Bank Account / Ezcash / Mcash

  This Aaccount is not in Our Fake Account List .. !

  මෙම ගිණුම අපගේ ව්‍යාජ ගිණුම් ලැයිස්තුවේ නොමැත .. !

  இந்த கணக்கு எங்கள் போலி கணக்கு பட்டியலில் இல்லை .. !

  ඔබ ඉහත සඳහන් කළ දුරකථන අංකය/බැංකු ගිණුම මඟින් ඔබ වංචාවට ලක්ව ඇත්නම්, කරුණාකර whatsapp හරහා හෝ දැන්වීමට පහළින් ඇති පැමිණිලි බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අපට දන්වන්න.

  If you have been scammed by the phone number/bank account you mentioned above, please notify us via whatsapp or by clicking the complaint button below the ad.

  This is Fake Account..!

  මෙය ව්‍යාජ ගිණුමකි..!

  இது போலி கணக்கு..!

  ඉහත ගිණුම වෙත මුදල් දැමීමෙන් වලකින්න. මෙම ගිණුම ව්‍යාජ දැන්වීම් ගිණුමක් ලෙස අප සනාථ කරගෙන ඇත.

  Avoid depositing money into the above account. We have verified this account as a fake ad account.

  වංචාවකට හසුවීමට ප්‍රථම දැනුවත් වන්න.
  Be aware before falling for a scam.

  ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු. මෙය නිදහස් වෙබ් අඩවියකි. කරුණාකර ගෙවීම් (බැංකු, ජංගම, ආදිය) ගැන ඉතා සැලකිලිමත් වන්න. මුදල් මාරු කිරීමට අනන්‍යතා තොරතුරු ලබා ගන්න. අපි සපයන්නේ මාර්ගගත වෙළඳ දැන්වීම් පමණි. ඔබේ ගනුදෙනු සඳහා අපි වගකිව යුතු නොවේ.Please be very careful about payments (Bank, Mobile, etc). Do a video call or get identity details before transfer money. We only provide online advertising. We are not responsible for your transactions.